100 АР ТЫРМИЗ КОМСОМОЛЛЫ

<
100 АР ТЫРМИЗ КОМСОМОЛЛЫ

29 коньывуонэ Можгаын Комсомоллэн 100 ар тырмонэзлы сӥзьыса сиё – дано ужрад ортчиз. Со огазеяз ваньзэсты, кинлэн улоназ но мылкыдаз пыраклы пыӵамын ВЛКСМ.

Корреспондент: 

Добавить комментарий